การเตรียมเอกสารการเตรียมเอกสารมีอะไรบ้าง

สำเนาบัตรประชาชน

สำเนาทะเบียนบ้าน

ใบประกอบการกิจการ

เอกสารสัญญาเช่า (ถ้ามี)

สเตทเม้นท์ย้อนหลัง 3 เดือน